Deel 3/Part 3

Deel 3 Reflectie en toevoegingen aan deel 1 en 2 ...

 

Hallo weer...

 

Dus vanwege een stomme en rare fout / vreemde fout op mijn website ben ik de eerste 2 (orginele) delen van mijn blog en al je mooie lieve en ondersteunende opmerkingen kwijt...Ik ben daar echt verdrietig over☹ Ik heb de support van mijn website meerdere berichten  gestuurd hierover met de hoop dat ze mijn blogs en al de reacties kunnen terug halen...Maar ik weet niet zeker of dit mogelijk is...☹ Dus ook al ben ik echt verdrietig en wilde ik echt niet opnieuw beginnen...toch gedaan! Maar ik hoop nog steeds dat mijn eerste blogs en al jullie reacties zullen worden terug gehaald!!!

 

Nou oké...dat was een zakelijk deel..Maar dat is uit de weg voor nu denk ik...

 

Nadat ik deel 2 van mijn blog had geschreven, was ik in een kleine staat van "shock"...Ik maakte mezelf een beetje bang en waarschijnlijk ook sommigen van jullie. Lezen dat eigenlijk te maken heb met gedachten over de dood en sterven als gevolg van mijn depressie...niet het gemakkelijkste om mee om te gaan en toe te geven, in de eerste plaats aan mezelf en dan aan jullie en de buitenwereld. Het laat zien/vertelt me hoe ver ik de verkeerde kant op ging ...

Maar heey..ik ben er nog steeds...en de vechter in mij (de "echte" ik) wil absoluut niet dood. Zoals mijn moeder me onlangs zei...ergens diep in mijn achterhoofd is nog steeds mijn 'gezonde verstand' dat soms doorsijpelt en me doet beseffen dat dit niet is wie ik ben en dit niet is wat ik wil!!!

 

Mijn doel is natuurlijk om, zoals de eerste zin/vraag van mijn eerste blog zeg /vraagt, mezelf opnieuw/terug te vinden. Zodat dit soort gedachten niet meer opkomen. Weet je...het voelt zo goed om dat te zeggen...ja ik zei GOED...en dat is positief! Maar ik ben realistisch in dit alles en besef dat ik nog een hele lange en zware weg voor de boeg heb. Zou het niet gemakkelijk zijn om dat allemaal gewoon over te slaan en te zijn waar je wilt zijn...om gewoon naar het einde van die weg te springen...precies waar je wilt en moet zijn?!?! Reality check...dat gaat niet gebeuren.

 

Het is allemaal zo willekeurig...wat in mijn hoofd opkomt om over te schrijven. Ik wou dat ik kon schrijven over alles wat zich in mijn hoofd afspeelt...maar dat is het stomme of rare...Ik wil over zoveel dingen schrijven...maar niet alles komt eruit, zelfs als het daar is. Herken jij of sommige van jullie dat...???

 

Ik heb last van PPB...PooPooBrain...dat is wat er vanmiddag in mijn hoofd opkwam...Ik ga jullie voor vandaag hiermee achterlaten...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Part 3 Reflection and additions to part 1 and 2…

 

Hi again..

 

So because of a stupid and weird flaw/error on my website I lost the first 2 parts of my blog and all of your nice sweet and supporting comments…I’m really sad about that ☹ I’ve send the support of my website multiple messages about this with the hope they can retrieve my blogs and all of your comments…But I’m not sure if this is possible… ☹ So even though I am really sad and really didn’t wanna start over again…I did! But I still hope my first blogs and all of your comments will be retrieved!!!

 

Well okay…that was business part..But that’s out of the way for now I guess…

 

After I wrote part 2 of my blog I was in a little state of “shock”… I scared myself a little and probably some of you as well. Reading I actually am dealing with thoughts about death and dying due to my depression…not the easiest thing to deal with better yet admit to, in the first place, myself and then to you guys and the outside world. It shows/tells me how far I went down the wrong road…

But hey I’m still here…and the fighter in me (the “real” me) absolutely does not want to die. Like my mother told me the other day…somewhere deep inside in the back of my head is still my “common sense” that does seep through sometimes and makes me realize this is not who I am, this is not what I want!!!

 

My goal is of course to, like the first sentence/question of my first blog says/asks, to find myself again. So these kind of thoughts won’t come up anymore. You know…it feels so good to say that…yeah I said GOOD…and that’s positive! But I am realistic in all this and do realize that I’ve got a really long and heavy road ahead of me. Wouldn’t it be easy to skip all that and just be done…to just jump to the end of that road…exactly where you want and need to be?!?! Reality check…that’s not gonna happen...

 

It’s all so random...what comes up in my head to write about. I wish I could write about everything that’s scattered in my brain…but that’s the stupid or weird thing…I wanna write about so many things…but not everything comes out even when it’s right there. Do you or some of you recognize that..???

 

I suffer from PPB…PooPooBrain…that’s what came up in my head this afternoon…I’ll leave you for today with that…

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  Sandra (Saturday, 18 August 2018 09:57)

  Een grote kanjer ben je �

 • #2

  Uğur (Saturday, 18 August 2018 12:15)

  ❤️❤️❤️
  ������

 • #3

  Pukkie (Sunday, 19 August 2018 08:31)

  Ik wil alleen zeggen dat ik waanzinnig veel respect en waardering voor je heb en dat ik super trots op je ben om hoe je alles aanpakt en hoe je ermee omgaat!! Ik hou oneindig veel van je ❤️❤️❤️